MENY
Till regionspecifikt innehåll

MDK - Multidisciplinär konferens

Multidisciplinär konferens (MDK) är ett allt vanligare och viktigare inslag i bedömningen och behandlingen av patienter med cancer.

Sjukvårdspersonal på multidisciplinär konferensInom allt fler diagnoser blir allt fler patienter bedömda i en lokal eller regional multidisciplinär konferens.

I anslutning till RCCs arbete med nationell nivåstrukturering diskuteras även behovet av att inrätta multidisciplinära konferenser på nationell nivå inom flera områden. Idag får till exempel alla patienter som behöver botande kirurgi för peniscancer en bedömning av ett nationellt multiprofessionellt team, oavsett var i landet patienterna bor. 

Idag registreras om patienten diskuteras i multidisciplinär konferens i 61 procent av de nationella kvalitetsregistren

Nationell MDK – rapport

SKL har, tillsammans med regionala cancercentrum, låtit genomföra en utredning av vilka förutsättningar som krävs för att organisera nationell multidisciplinär konferens (nMDK) inom olika diagnosområden. Slutsatserna från utrednigen har nu samlats i en rapport.

För att en multidisciplinär konferens ska bli tidseffektiv och medge att alla patienter kan bedömas behöver en rad olika faktorer hanteras och finslipas. I utredningsrapporten beskrivs hur arbetet bäst ska organiseras och bedrivas.

Nationell multidisciplinär konferens – ett ramverk, RCC-rapport (pdf)

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Processoptimering av multidisciplinära konferenser

I regionen pågår ett arbete med att optimera processen med hjälp av att rätt expert kan delta i MDK oavsett geografi eller organisation samt innefattar mallar som säkerställer att relevant patientdata är tillgänglig vid MDK.

Läs mer här. 

Jämlik tillgång till multidisciplinära konferenser (MDK)

Multidisciplinära terapikonferenser, sk. MDK elle MDT, har utvecklats till att bli en central del av cancerpatientprocessen och ingår som en komponent i de standardiserade vårdförlopp (SVF) som introduceras i cancervården. Andelen patienter som bedöms vid MDK varierar mellan diagnoser och inom landet. Regionala cancercentra har därför under 2016 i uppdrag att i samverkan med linjeorganisationen stödja arbetet för mer jämlik MDK och att inrätta/utveckla MDK för fler diagnoser.

RCC Syd har tagit fram en rapport baserad på besök vid södra sjukvårdsregionens 50 identifierade MDK. I regionen bedrivs såväl nationella och regionala video-MDK som lokala MDK. 

RCC Syd pekar framför allt på behoven av att etablera MDK-team som ansvarar för riktlinjer för respektive MDK, öka den regionala samverkan, använda MDK för att identifiera patienter för behandling i kliniska studier och att årligt utvärdera MDK som led i cancervårdens förbättringsarbete. 

Patientprocessteamen i cancervården rekommenderas att:

 • I vårdprogramsarbete inkludera riktlinjer för vilka patienter som skall diskuteras vid MDK och lokalt implementera detta samt värdera alternativa former för MDK, t.ex. tvärprofessionell diskussion eller listning/ratificering av enklare fall samt identifiera patientgrupper som idag inte erbjuds MDK, men bedöms ha behov av detta.
 • Etablera MDK-team och i dessa definiera syfte, mål och arbetssätt för respektive MDK. I arbetet ingår att säkra en resurseffektiv MDK, tydliggöra sjuksköterskans och koordinatorns roller vid MDK, identifiera bristkompetenser och arbeta för att säkra optimal medverkan från dessa samt verka för direktövertag till annan klinik utan remiss för patient som diskuterats vid MDK.
 • Skapa en struktur för regelbunden utvärdering av MDK (v.g. se bilaga 2 för vägledning).
 • Använda MDK för att identifiera patienter som kan behandlas inom kliniska studier
 • Säkra regional samverkan och vid regionalt nivåstrukturerad verksamhet erbjuda regional videouppkoppling   

Hälso- och sjukvårdens företrädare och linjeorganisationernas ledare uppmanas att:

 • Erkänna betydelsen av MDK och arbeta för att läkare med patientansvar skall delta i MDK
 • Prioritera möjlighet från kliniken att delta i regional MDK
 • Avseende patologi och radiologi diskutera med ansvariga för MDK-teamen hur deltagande skall organiseras
 • Efterfråga regelbundna utvärderingar av respektive MDK med avseende på process och effektivitet (v.g. se bilaga 2 för vägledning) 

Ta del av rapporten här

Lägesrapport oktober 2018

Under 2016-2018 har det inom sydöstra sjukvårdsregionen hållts tre workshops där man bjudit in olika yrkesgrupper för att kunna identifiera och hitta lösningar för hur man kan förbättra MDK-processen inom cancersjukvården. Under en workshop i oktober 2018 kommer resultatet utifrån dessa möten att presenteras i form av regionala riktlinjer för MDK.

Under början av 2019 kommer dessa riktlinjer att implementeras på samtliga MDK inom den sydöstra sjukvårdsregionen. Riktlinjerna är framtagna för att underlätta arbetet, öka vårdkvalitén och skapa konsensus kring MDK-konferenser.

Parallellt med denna implementering kommer även en gemensam teknisk standard att tas i bruk, för att kunna skapa bättre förutsättningar för överföring av ljud och bild. Nya gemensamma adressböcker införs i syfte att minska risken för att ringa till olika virituella rum. Arbetet med att finna möjlighet för att underlätta gällande dokumentation under MDK fortsätter.

Sedan april 2018 finns en projektledare för MDK-arbetet på halvtid.

Kontakt

Mirjam Våtz

Projektledare Multidisciplinär terapikonferens

Region Jönköpings län


Faktaägare: Beatrice Melin, ordförande RCC i samverkan

Sidan uppdaterad: 30 januari 2018