MENY
Till regionspecifikt innehåll

Vårdprocesser inom cancervården

En vårdprocess eller patientprocess beskriver patientens väg genom vården, från att patienten söker kontakt med cancervården, får diagnos, behandling och rehabilitering, eller palliativ vård.

En central uppgift för regionala cancercentrum är att leda och samordna arbetet med att utveckla och effektivisera vårdprocesserna ur patientens perspektiv och arbeta för att korta väntetiderna.

Utvecklingsarbete med vårdprocesser pågår i samtliga regioner. Arbetet drivs av regionala och lokala processledare/processägare. Uppdraget är att kartlägga vårdprocesserna och ta fram underlag för förbättringsarbete.

Införandet av standardiserade vårdförlopp kommer ytterligare att påverka vårdprocesserna, framförallt för att korta väntetiderna.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Kartläggning av cancerprocesserna i norra regionen 2014

Rapport från processkartläggning 2014 (docx)

Presentation för processledarnas dialogmöten i norra regionen

PP-presentation för processledarnas dialogmöten (uppdaterad 170322) 

Processledarnas uppdrag i RCC Stockholm-Gotland

Processledarna ska medverka till väl sammanhållna processer med patientens perspektiv i fokus och att i sitt arbete bidra till den regionala cancerplanens mål och förankring i vården. 

Processledarna har ansvar och befogenhet att leda arbetet tvärprofessionellt på regional nivå inom patientprocessens alla delar: förebyggande arbete, utredning, behandling, rehabilitering och palliativ vård. 

I uppdraget som regional processledare ingår också att etablera, hålla ihop och koordinera nätverket av lokala processledare eller motsvarande, samt att ha kontinuerlig kontakt med olika grupper och kompetenser som medverkar till en bättre patientprocess, exempelvis grupper som arbetar med vårdprogram och kvalitetsregister men också andra grupper som arbetsterapi. 

Processledarnas uppdrag i RCC Syd

Processledarnas ska medverka till väl sammanhållna processer med patientens perspektiv i fokus och att i sitt arbete bidra till den regionala cancerplanens mål och förankring i vården. 

Processledarna har ansvar och befogenhet att leda arbetet tvärprofessionellt på regional nivå inom patientprocessens alla delar: förebyggande arbete, utredning, behandling, rehabilitering och palliativ vård. 

I uppdraget som regional processledare ingår också att etablera, hålla ihop och koordinera nätverket av lokala processledare eller motsvarande, samt att ha kontinuerlig kontakt med olika grupper och kompetenser som medverkar till en bättre patientprocess, exempelvis grupper som arbetar med vårdprogram och kvalitetsregister men också andra grupper som arbetsterapi. 

Relaterat material

patprocess

 

Utvecklingscentrum har skapat en rapport som presenterar konceptet patientprocessorienterad vård och ett konkret sätt att arbeta patientprocessorienterat. Du finner hela rapporten här.

 

 

Utvecklingskraft inom cancervården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet

Rapporten "Utvecklingskraft inom cancervården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet", som är författad av professor Anders Anell, KEFU samt Ekonomihögskolan, Lunds universitet, diskuterar vägval i relation till ansvarsutkräving kopplad till kvalitetsindikatorer. Rapporten är av intresse för linjechefer och medarbetare i kvalitetsorganisationen. Du finner rapporten här.

 

Regionalt processarbete i Sydöst

Regionalt cancercentrum sydöst driver i dagsläget 13 regionala vårdprocesser med hjälp av regionala processledare. Fyra är stödprocesser och övriga är vårdprocesser för specifika diagnoser.

Läs mer om vårt regionala vårdprocessarbete här

Uppdrag regional processledare

Uppdragsgivare: Regionalt Cancercentrum Sydöst

Uppdaget utgår från RCC´s sex patientlöften

Syfte och mål:

Uppdraget som regional processledare innebär att arbeta för en mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård i enlighet med sydöstra sjukvårdsregionenes sex löften och nationella kriterier.

Målsättningen är att uppnå en god cancervård i sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag:

Arbetet ska utgå från kunskapsunderlag, nationella riktlinjer och RCC Sydösts styrande dokument. Arbetet förutsätts ske med aktiv patientdelaktighet och innebär att:

 Samordna arbetet genom kontakt med de lokala processteam samt genomföra regionala arbetsmöten med lokala patientprocessledare/team 2 ggr per år.

 Delta i kvalitetsuppföljningsdialoger* med RCC och linjeansvariga, inklusive skriftlig analys av resultatrapporter 2-4 ggr per år. Analysera indikatorutfallet kvartalsvis, identifiera förbättringsområden, fastställ och prioritera handlingsplaner.

 Medverka i arbetet när nationella vårdprogram eller nya SVF är aktuella för remiss, med sydöstra sjukvårdsregionen som utgångspunkt

 Delta i regionala/nationella möten, t ex i professionella nätverk eller med patientföreträdare inom området

Mål:

En god cancervård i sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppföljning:

Arbete och resultat ska kontinuerligt återkopplas till uppdragsgivaren och berörda verksamheter.

Regionala vårdprocesser 

I Västra sjukvårdsregionen finns ett tjugotal diagnosspecifika vårdprocesser och fyra generiska vårdprocesser. 
Läs mer om det regionala vårdprocessarbetet här. 

 

 


Faktaägare: Gunilla Gunnarsson, samordnare för Nationella cancerstrategin, SKL

Sidan uppdaterad: 2 maj 2019