MENY
Till regionspecifikt innehåll

Strategisk utvecklingsplan

Regionala cancercentrum (RCC) ska utarbeta en strategisk utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen. 

MindmappingPlanen ska baseras på de utmaningar som finns i respektive region och ska utgöra grunden för RCCs långsiktiga arbete med förebyggande insatser, cancervård, utbildnings- och kompetensfrågor samt forsknings- och innovationsfrågor.

I planen ska RCC beskriva långsiktiga strategier för samarbete med andra RCC på nationell nivå, kring till exempel vården av patienter med sällsynta eller svårbemästrade cancersjukdomar, och hur RCC avser delta i internationella samarbeten.

Samtliga RCC har tagit fram en strategisk utvecklingsplan. Du hittar dem på de regionala sidorna.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional utvecklingsplan för cancervården i norra regionen

Den nuvarande regionala utvecklingsplanen gäller för perioden 2016 – 2018 och fastställdes av förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund 160601. 

Utvecklingsplanen är grunden för det långsiktiga arbetet med förebyggande insatser, cancervård, utbildning och kompetensfrågor samt forskning och innovation inom norra regionen.

Ett särskilt profilområde är Cancervård i glesbygd. Vid ställningstagande till vårdprogram och behandlingar ska glesbygdsperspektivet alltid vägas in. 

Här kan du ladda ned olika delar och uppföljningar av den regionala utvecklingsplanen 2016 – 2018:

Uppföljning av Regional utvecklingsplan för cancervården 2016–2018 (pdf)

Regional utvecklingsplan för cancervården i norra regionen 2016–2018 (pdf)

_____________________________________________________________

Bilaga 1 Målnivåer för cancervården i norra regionen

Bilaga 2A Utvecklingsplan barnonkologi

Bilaga 2B Utvecklingsplan blodcancer

Bilaga 2C Utvecklingsplan bröstcancer

Bilaga 2D Utvecklingsplan cancerprevention

Bilaga 2E Utvecklingsplan cancerrehabilitering

Bilaga 2F Utvecklingsplan gynekologisk cancer

Bilaga 2G Utvecklingsplan hjärntumörer

Bilaga 2H Utvecklingsplan huvud- och halscancer

Bilaga 2I Utvecklingsplan tjock- och ändtarmscancer

Bilaga 2J Utvecklingsplan livmoderhalscancerprevention

Bilaga 2K Utvecklingsplan lungcancer

Bilaga 2L Utvecklingsplan mammografiscreening

Bilaga 2M Utvecklingsplan hudmelanom

Bilaga 2N Utvecklingsplan sköldkörtelcancer och NET

Bilaga 2O Utvecklingsplan palliativ vård

Bilaga 2P Utvecklingsplan prostatacancer

Bilaga 2Q Utvecklingsplan sarkom och benmetastaser

Bilaga 2R Utvecklingsplan tumörer i övre mag-tarm-kanalen

Bilaga 2S Utvecklingsplan urologisk cancer, ej prostata

Bilaga 2T Utvecklingsplan Vägen in i cancervården

Bilaga 2U Målbeskrivning patologi

Föregående regionala utvecklingsplan 20132015, reviderad 2014 

Regional utvecklingsplan för cancervården i norra regionen 201315 (pdf)

RCC Stockholm — Gotland har tagit fram Cancerplan 2016-2019 i samverkan med berörda. Den är beslutad för Stockholms läns landsting och hanteras i särskild ordning för Region Gotland. 

Cancerplan 2013-2015 löper på enligt plan och de flesta aktiviteter är gjorda eller pågående. 

Regional cancerplan

Här kan du hämta RCC Syds regionala cancerplan. Den långsiktiga målsättningen med den utveckling planen beskriver är att minska antalet cancerfall, öka överlevnaden och förbättra livskvaliteten hos patienter med cancer. Cancerplanen definierar utvecklingsmål och fastställer en gemensam viljeinriktning där regional samverkan och förändringsvilja är viktiga framgångsfaktorer.

Cancerplanen blev politiskt beslutad den 9 oktober på Södra regionvårdsnämndens möte. Den är även beslutad av varje landsting och region inom södra sjukvårdsregionen (december 2014). 

cancerplan

 Version 20141001 - Delar i en helhet. Cancerplan RCC Syd 2015-2018

Prioriterade insatser i patientprocessarbetet

cancerplan

Här kan du ladda ner "Prioriterade insatser i patientprocessarbetet" - som kopplas till södra regionens cancerplan "Delar i en helhet". "Prioriterade insatser i patientprocessarbetet" samlar RCC Syds och patientprocessernas gemensamma ambitioner och belyser de många steg som behöver tas i cancervårdens förbättringsarbete under tiden 2015-2018.

Här kan du hämta ett bildspel om cancerplanen "Delar i en helhet".

Hälsoekonomisk bedömning av regional cancerplan

Södra regionvårdsnämnden beslutade i oktober 2014 att godkänna RCC Syds regionala cancerplan för södra sjukvårdsregionen 2015-2018. Därefter fick Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, i uppdrag att göra en hälsoekonomisk bedömning av den regionala cancerplanen. Syftet med projektet har varit att bedöma organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av några åtgärder eller nyckeinsatser som har stor betydelse för patienter som anges i den regionala cancerplanen. De valda åtgärderna är multidisciplinär teriapikonferens samt kontaktsjuksköterska.

Ta del av rapporten här.

 

Sydöstra sjukvårdsregionens strategiska utvecklingsplan

Strategisk utvecklingsplan för 2015-2018

Strategisk utvecklingsplan

Regionalt cancercentrum sydöst ska utveckla cancervården för invånarna i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. Under 2011 togs en handlingsplan fram. Till grund för planen finns elva utvecklingsområden, kopplade till en vision och sex löften som regionens sjukvårdsledning har avgett till patienterna och invånarna i vår region.

 Vision

”Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det.” 

 Löften till patienterna

Sex löften RCC Sydöst

En resultatredovisning  tas fram för att visa hur väl cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen lever upp till löftena. Den finns som både samlad rapport och per diagnos och publiceras i maj och november.

Utvecklingsområden

För att kunna uppfylla våra löften till patienterna och förverkliga målen i den nationella cancerstrategin har vi identifierat de viktigaste utvecklingsområdena. Genom att stötta förändringar inom dessa områden kommer vi att tydligt förbättra hela cancervården. 

 • Prevention och hälsofrämjande - Vi ska stötta folkhälsoarbete och främja tidig upptäckt av cancersjukdomen. 
 • Diagnostisk tillgänglighet - Vi ska arbeta för att minska cancerpatienters väntan på undersökningstider och svar. 
 • Cancerläkemedel - Vi ska öka tydligheten för hur cancerläkemedel ska användas och finansieras. 
 • Cancerkoordinator/kontaktsjuksköterska - Vi ska arbeta för att cancerpatienter får en namngiven kontaktperson som samordnar hela vårdkedjan.
 • Lindrande insatser - Vi ska utveckla lindrande insatser för patienterna i samtliga sjukdomsfaser. 
 • Nivåstrukturering - Vi ska se över vilka sjukhus och regioner som har bäst förutsättningar att utföra olika insatser i cancervården. 
 • Kompetensförsörjning - Vi ska arbeta för en säkerställd god kompetens inom cancervården.
 • Vårddokumentation och IT-stöd - Vi ska driva utvecklingen av gemensamt IT-stöd och samlad vårddokumentation för att ge vårdgivaren bättre beslutsunderlag. 
 • Kvalitetsregister och vårdprogram - Vi ska tydliggöra resultat och utveckla kvalitetsarbetet inom cancervården. 
 • Forskning och utbildning - Vi ska arbeta för en samsyn mellan cancervården och högskolorna kring vilka utbildningar som behövs. 
 • Nationellt samarbete - Vi ska stödja samverkan med andra regionala cancercentrum.

Cancerplan 2016-2018 Uppsala Örebro  

Cancerplan 2016-2018Den regionala cancerplanen fastställdes 2014 och är ett resultat av regionalt samarbete med de sju regioner/landstingen i regionen och är grunden för det långsiktiga arbetet i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Under hösten 2015 har cancerplanen varit föremål för en översyn, i enlighet med samverkansnämndens beslut. Det mesta i planen är av långsiktig strategisk karaktär så den är fortfarande rent principiellt hållbar. Nytt är bakgrundskapitel med aktuella siffror, ett avsnitt om standardiserade vårdförlopp (SVF) är inlagt med fokus på RCC:s roll som stödjande funktion till alla sju landsting. Förtydliganden har gjorts under avsnittet om nivåstruktur och forskning och innovation.

En större översyn av cancerplanen har påbörjats under hösten 2017 med medverkan från alla landsting/regioner för att sedan kunna sjösätta den nya utvecklingsplanen för cancerområdet i sjukvårdsregionen under 2018. 

Cancerplan 2016-2018 Uppsala Örebro sjukvårdsregion (pdf, öppnas i nytt fönster)

Regional utvecklingsplan för cancervården

Sedan våren 2015 finns det en politiskt beslutad utvecklingsplan för cancervården i Västra sjukvårdsregionen. Planen "En ännu bättre cancervård" innehåller sex strategiska utvecklingsområden och ett antal inriktningsmål. 

Bild på omslagUtgångspunkten i planen är hur en långsiktigt hållbar cancervård kan skapas. Bakgrunden är bland annat att allt fler får cancer någon gång under livet och att allt fler överlever eller lever med kronisk cancer, vilket ställer ökade krav på cancervården.

De utvecklingsområden som har valts ut är:

 • Patientperspektiv i en behovsstyrd cancervård
 • Förebyggande insatser och evidensbaserad screening 
 • Tidig upptäckt av cancer 
 • Sammanhållna patientprocesser 
 • God palliativ vård 
 • Kompetensförsörjning, forskning och verksamhetsutveckling

Planen belyser vad som behöver göras på både regionnivå, förvaltningsnivå och verksamhetsnivå. Arbetet med att ta fram planen har letts av Bo Hallin, projektledare vid RCC Väst. Den har tagits fram i samarbete med både patientrepresentanter, förvaltningsledning och centrala kanslier.

Planen beslutades under våren av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och Hälso- och sjukvårdsutskottet i Region Halland. Det kommer att skickas ut en tryckt version till flertalet chefer i regionerna och planen finns även att läsa på webben för alla som är intresserade.

Utvecklingsplanen har karaktären av en förändringsagenda. Förhoppningen är att det ska bli ett dokument som engagerar medarbetare och ledare på alla nivåer inom det fortsatta utvecklingsarbetet

Ladda ner eller beställ en tryckt version

Tryckta exemplar av utvecklingsplanen kan beställas av verksamheter i cancervården genom Adress- och distributionscentrum vid Regionservice i Västra Götalandsregionen.

Planen beställs i buntar om 5 exemplar och beställningen  kan göras via formulär på webbplatsen:  http://www.vgregion.se/adc (Använd sökordet "cancervård" i databasen.) Det går också bra att skicka en beställning via e-post som skickas till: adress.distributionscentrum@vgregion.se 


Sidan uppdaterad: 16 augusti 2017