MENY
Till regionspecifikt innehåll

Prevention

Levnadsvanor såsom tobaksrökning, alkoholkonsumtion, fysisk inaktivitet, kostvanor och solvanor samt andra yttre faktorer har stor betydelse för uppkomsten av cancer. En vanligt förekommande uppskattning är att ungefär 30 procent av den totala cancerdödligheten i industriländer skulle kunna förebyggas genom förändring av levnadsvanorna. 

För sjukdomar som är svåra att bota, däribland cancer, är de befolkningsinriktade preventionsstrategierna särskilt viktiga. Dessa kan delas in i befolkningsstrategier och högriskstrategier vilka innebär allmänna hälsofrämjande åtgärder riktade till hela eller delar av befolkningen respektive strategier som riktas mot grupper med högre risk att utveckla en viss sjukdom.

Prevention kan delas in i olika nivåer, bland annat primär- och sekundärprevention.

Primärprevention

Primärprevention innebär att förekomsten av riskfaktorer för sjukdom och ohälsa minskas eller elimineras och att den individuella mottagligheten för effekten av dessa faktorer minimeras. Primärprevention brukar beskrivas som den mest effektiva och långsiktiga strategin för att minska cancerbördan. Samtidigt är det en komplex process som kräver breda insatser i samarbete mellan många olika aktörer och som sträcker sig från den offentliga till den mest privata sfären.

Sekundärprevention

Sekundärprevention minskar sjukdomens svårighetsgrad och risken för död genom tidig upptäckt då den förhoppningsvis är lättare att behandla. Detta kan ske genom allmän hälsokontroll, screening eller genom att sprida information om tidiga symtom så att patienter söker läkarvård i så tidig fas som möjligt. I det följande använder vi begreppet tidig upptäckt.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om cancerprevention i norra regionen

I den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, ingår utvecklingsplan för cancerprevention.

Utvecklingsplan för cancerprevention i norra regionen (pdf)

Processledare för cancerprevention i norra regionen:

Senada Hajdarevic

distriktssköterska, processledare

RCC Norr

Cancerpreventionsplan för sydöstra sjukvårdsregionen

Regionala sjukvårdsledningen i sydöst har enats om en gemensam cancerpreventionsplan som antogs 2 februari 2016. Målgruppen för cancerpreventionsplanen är politiker, tjänstemän och verksamheter som arbetar med utvecklingen av befolkningens hälsa. Cancerpreventionsplanen är ett övergripande dokument som kan kompletteras med sjukvårdsregionala, regionala och lokala handlingsplaner.

Cancerpreventionsplanen 2016 (pdf för utskrift)

Årssnurra för det regionala processarbetet (pdf)

 

 

 

 

 

 

Prevention i Västra sjukvårdsregionen

Västra samverkansnämnden antog 2016-12-16 en gemensam cancerpreventionsplan för Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Dokumentet är en fördjupning av den regionala utvecklingsplanen: En ännu bättre cancervård, Regional utvecklingsplan för cancervården i Västra sjukvårdsregionen 2015 och framåt. Målgruppen för cancerpreventionsplanen är politiker, tjänstemän och verksamheter som arbetar med utvecklingen av befolkningen hälsa. Planen är ett övergripande dokument som kan kompletteras med regionala och lokala handlingsplaner.

Cancerpreventionsplan för Västra sjukvårdsregionen, för utskrift (pdf)

Läs mer om RCC Väst arbete med att driva och stödja utvecklingsprojekt för att förebygga cancer regionen.


Faktaägare: Shirin Bartholdsson, utvecklingsledare förebyggande insatser och hälsofrämjande cancervård, RCC Väst

Sidan uppdaterad: 12 juli 2018