MENY

Nationell högspecialiserad vård

Socialstyrelsen har i uppdrag att utforma en arbetsprocess för nivåstrukturering av den högspecialiserade vården på nationell nivå. RCC i samverkan arbetar med nivåstrukturering av cancervården i nära dialog med Socialstyrelsen.

Regeringen föreslog i proposition 2017-11-16 ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för att införa en ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården. Den nya processen ska ersätta systemet med rikssjukvård och den nationella nivåstruktureringen av cancervården. Den 8 mars 2018 sa riksdagen ja till regeringens förslag.

Riksdagen visade dock oro för vilka konsekvenser det kommer att få för bland annat akutsjukvården på mindre regionsjukhus. Därför uppmanade riksdagen regeringen, i ett tillkännagivande, att utse en myndighet som ska få i uppdrag att säkerställa patientsäkerheten när det gäller akutsjukvård i alla regioner. Riksdagen uppmanade också regeringen att regelbundet följa upp hur den nya beslutsprocessen fungerar.

Ändring i hälso- och sjukvårdslagen

Den 1 juli 2018 ändrades paragraf 7 i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och därmed ersätts rikssjukvård formellt av nationell högspecialiserad vård (NHV). De områden som tidigare varit rikssjukvård har därmed övergått till att vara nationell högspecialiserad vård. Cancervårdens nationella vårduppdrag fortsätter oförändrat eftersom de beslutats av samtliga landsting/regioner och inte varit rikssjukvård.

Utvärderingsuppdrag

Regeringen gav den 14 juni 2018 Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra och återrapportera uppdraget om koncentration av högspecialiserad vård. Socialstyrelsen ska utse sakkunniggrupper på alla vårdområden . Regeringen påpekar att processen ska genomföras på ett systematiskt sätt och präglas av hög kvalitet. Om tidsplanen behöver justeras ska myndigheten uppmärksamma regeringen på det.

Uppföljning ska ske och inkludera hela processen, från framtagande av förslag till vårdområde till uppföljning av beslut om tillstånd. Patientsäkerhet ska särskilt beaktas. Socialstyrelsen ska analysera konsekvenserna för akutsjukvård och andra konsekvenser.

Arbetsprocess för nationell nivåstrukturering

Socialstyrelsen har haft uppdraget att utforma en arbetsprocess för nationell nivåstrukturering av den högspecialiserade vården samt har tagit fram en plan för att fasa ut dagens system med rikssjukvård. För närvarande testar och utvärderar Socialstyrelsen arbetsprocessen inom två vårdområden:

  • nervsystemets sjukdomar
  • kvinnosjukdomar och förlossning.

Enligt planen kommer Socialstyrelsen under perioden 2018–2020 genomlysa 15–20 vårdområden. Först i slutet av perioden kommer cancerområdet att övertas av Socialstyrelsen. Till dess fortsätter RCC i samverkan arbetet med nivåstrukturering av cancervården i nära dialog med Socialstyrelsen.

Nivåstrukturering av den högspecialiserade vården, Socialstyrelsen


Sidan uppdaterad: 3 oktober 2018