MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nivåstrukturering inom cancervården

Komplicerade åtgärder vid ovanlig och svårbemästrad cancer koncentreras till färre ställen, såväl regionalt som nationellt. På nationell nivå innebär det färre ställen i landet än sex. Regionalt betyder det att vård och behandling ges vid ett fåtal ställen per sjukvårdsregion.

Kirurger opererar

Workshop med nationella vårdenheter

Trygghet, tillgänglighet och hög kvalitet stod i centrum när RCC i samverkan anordnade en workshop den 18 april för att diskutera erfarenheter från arbetet i de nationella vårdenheterna. Bland ett åttiotal deltagare fanns läkare, kontaktsjuksköterskor, kuratorer, koordinatorer med flera från olika nationella vårdenheter. Ett antal representanter från patient- och närståendeföreningar fanns med liksom representanter från universitetssjukhusens linjeorganisationer.

Dagen fokuserade på några kritiska framgångsfaktorer för hela vårdprocessen.

 • Avgörande är en välfungerande samverkan mellan remitterande enheter och de nationella vårdenheterna.
 • Den nationella multidisciplinära konferensen är fundamental såväl för samverkan som för hög medicinsk kvalitet.
 • Tillgänglighet till vård och behandling liksom uppföljning av de nationella vårduppdragen var två andra viktiga områden som belystes.

För att skapa ökad trygghet, tillgänglighet och kvalitet krävs ett aktivt utvecklingsarbete i alla delar av patientens vårdprocess och många förbättringsförslag lyftes fram under dagen.

Avancerad sarkombehandling koncentreras till tre ställen

Alla landsting/regioner har beslutat följa RCCs rekommendation från februari 2018, att koncentrera avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med sarkom till tre ställen i landet. Beslutet innebär från och med 1 november 2018 att:

 • avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt buksarkom koncentreras till tre nationella vårdenheter
 • uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.

De nationella vårdenheterna ska etablera en nationell multidisciplinär konferens (MDK), samt i dialog med regionala sarkomcentrum regelbundet utvärdera avgränsningarna mellan det nationella och det regionala verksamhetsuppdraget, utifrån den medicinska utvecklingen och tillgång till bästa kompetens. I det nationella uppdraget ingår det att vara ledande och drivande inom forskning, såväl klinisk som translationell. Det ingår även ansvar för utveckling, utbildning samt ett särskilt ansvar för kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom områdets olika berörda specialiteter.

De fem regionala sarkomcentrum som finns idag (i samtliga sjukvårdsregioner utom Uppsala-Örebro-regionen) bedöms även fortsatt kunna diagnosticera, behandla och följa upp merparten av patienter med sarkom inom ramen för sina regionala uppdrag.

RCCs beslutsrekommendation om koncentration av avancerad sarkombehandling (pdf)

Avancerad diagnostik och behandling inom tio diagnosområden nationellt koncentrerade

Avancerad diagnostik och behandling inom tio diagnosområden är nationellt koncentrerade och fördelade över landets samtliga sju universitetssjukhus.

Nationellt koncentrerade vårduppdrag

Nationella vårdenheter där vårduppdragen ska utföras

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Nivåstruktureringsplan för norra regionen

Den första regionala nivåstruktureringsplanen för norra regionen kom 2013. Planen revideras vartannat år och fastställs sedan av förbundsdirektionen i Norrlands regionförbund. Den nu aktuella planen fastställdes den 21 september 2016.

Nivåstruktureringsplan norra regionen 2016  2018 (pdf)

Bilaga 1 nivåstruktureringsplan 2016 – 2018 (pdf)

Nivåstruktureringsplan norra regionen 2013 (pdf)

Nivåstrukturering i sydöstra sjukvårdsregionen

Här kan du läsa mer om RCC sydösts arbete med nivåstrukturering.

RCC Sydöst nivåstrukturering 2015-2017
Handlingsplan nivåstrukturering 2018

Nivåstrukturering i Uppsala-Örebroregionen

Läs mer om arbetet med den regionala nivåstruktureringen. Nedan kan du ta del av genomförandeplanen och lägesrapporten.

Nivåstrukturering i Uppsala-Örebroregionen

Nivåstrukturering i Västra sjukvårdsregionen

Arbetet med nivåstrukturering (arbetsfördelning) i Västra sjukvårdsregionern drivs i respektive regional vårdprocess. Nivåstrukturering är till stor del genomförd för samtliga cancerdiagnoser, till exempel vad gäller avancerad kirurgi, strålbehandling och stamcellstransplantationer inom hematologin. 

Rapport om regional arbetsfördelning

Läs mer i rapporten om regional arbetsfördelning i cancervården (2013) (pdf)

Läs mer om arbetsfördelning i den regionala utvecklingsplanen för cancervården. 


Faktaägare: Stefan Rydén

Sidan uppdaterad: 22 oktober 2018