MENY
Till regionspecifikt innehåll

Ledning och samverkan

Regionala cancercentrum (RCC) ska ha en tydlig ledningsorganisation och en stark förankring i landstings- och regionledningarna i sin sjukvårdsregion. De ska samverka med andra RCC och ha system för uppföljning av cancervårdens kvalitet. 

Händer vid ett konferensbordRCC:s ledningsfunktion i regionen ska ha ett tydligt mandat och rollfördelningen mellan RCC och linjeorganisationerna i landsting och regioner ska vara tydlig.

RCCs förutsättningar i sjukvårdsegionerna ser väldigt olika ut. Antalet landsting varierar och de regionala samverkans- och beslutsformerna skiljer sig åt en hel del. Detta avspeglas även i ledningsstrukturerna.

Mer om respektive RCCs ledningsstruktur och organisation hittar du under fliken Om RCC i respektive region.

Olika villkor men samma mål

För alla RCC gäller att cancerpatienter och närstående ska vara representerade i RCC:s beslutande eller rådgivande organ, liksom företrädare för akademisk forskning.

Alla RCC har etablerat någon form av patient- och närståenderåd med representanter från olika patientorganisationer. 
Se mer under fliken patient och närstående.

Alla RCC ska samverka nationellt (se RCC i samverkan) och ha system för att följa cancervårdens kvalitet (se Kvalitetsregister).

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

RCC Norr

I norra sjukvårdsregionen ingår landstingen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och region Jämtland Härjedalen. RCC Norr har ett tydligt uppdrag och är placerat inom en befintlig struktur: Norrlandstingens regionförbund.

Ledningsstrukturen innebär att RCC styrs av Norrlandstingens regionförbund. RCC Norr bereder ärenden och förbundsdirektionen beslutar. I de cancerfrågor där överenskommelse saknas ger förbundsdirektionen rekommendationer till landstingen efter beredning i RCC Norr.

Läs mer under Om RCC Norr / Organisation.

Läs om hur organisationen ser ut för RCC Stockholm - Gotland. 

RCC Sydöst


I Sydöstra sjukvårdsregionen ingår landstingen Jönköping, Kalmar och Östergötland. RCC Sydöst bereder ärenden till regionsjukvårdsledningen som antingen tar beslut om eller tar dem vidare till regionsjukvårdsnämnden för inriktningsbeslut. Därefter har varje landsting att ta ställning till dessa. RCC Sydöst har en ledningsgrupp med deltagare från de tre landstingen. Förutom RCC-chefen består ledningsgruppen av linjeorganisationschefer på olika nivåer (landstingsledning och verksamhetschefer). Patientföreträdare kommer att ingå i ledningsgruppen.
Referensgrupper är under tillsättning. De ska fungera som kontaktytor för samverkan, förankring och information mellan regionens alla verksamheter inom landsting och kommuner som har beröring till cancervård, samt universitet och högskolor för forskning. Målet för regionens cancervård har formulerats i sex patientlöften till regionens invånare och patienter.

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro är underställd Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen. Den är Uppsala-Örebro sjukvårdsregionens politiska ledning.

Läs om organisationen i RCC Uppsala Örebro

Regionalt cancercentrum väst

RCC Väst arbetar med utveckling av cancervården i Västra sjukvårdsregionen, som omfattar Västra Götalandsregionen och norra Region Halland. Beslut som rör hela området fattas i Samverkansnämnen Västra sjukvårdsregionen som är en politisk samverkansfunktion för Västra Götalandsregionen och Region Halland. 

Organisatoriskt tillhör RCC Väst Koncernstab Hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen och sorterar direkt under hälso- och sjukvårdsdirektören. För ledningen av RCC Västs arbete finns en styrgrupp med representanter för patienter, region-och sjukhusledningar, beställarorganisationer samt forskning. För samordningen med verksamhetschefsnivån vid sjukhusen finns ett rådgivande organ, Regionala tumörrådet. Vid RCC Väst finns även ett vetenskapligt råd som kontinuerligt ska bevaka utvecklingen av klinisk forskning och särskilt stimulera forskningsarbete som är kopplat till vårdprocessgrupperna.

Läs mer om RCC Västs organisation här. 


Faktaägare: Beatrice Melin, ordförande RCC i samverkan

Sidan uppdaterad: 23 oktober 2017