MENY

Vårdförlopp under revision

Under 2018 kommer samtliga tidigare införda vårdförlopp att ses över och vid behov uppdateras – med undantag för dem som infördes eller reviderades under 2017 och där det inte framkommit att det finns behov av revidering. Landstingen har inte i uppgift att införa förändringarna förrän under 2019.

Vissa förändringar medför även förändringar kodningsvägledningarna. De kommer att publiceras inför årsskiftet 2018/2019. Vad som kommer att ändras i kodningsvägledningarna framgår av detta dokument.

Ändringar i kodningsvägledningarna, införande 2019-01-01 (pdf, nytt fönster)

Kommande revideringar

Följande diagnoser är aktuella för översyn under hösten 2018:

  • Okänd primärtumör (CUP)
  • Tjock- och ändtarmscancer (remissrunda avslutad)

Förändringar i samtliga SVF 2018

Förtydliganden om hur återfall (recidiv) ska hanteras och hur barn ska handläggas kommer att införas i samtliga reviderade vårdförlopp. Behovet av förtydliganden av vilka koder som ska användas för vilka avslut kommer också ses över.

Hantering av återfall i SVF

Frågan om hur patienter med återfall ska hanteras inom vårdförloppen har diskuterats under 2017 och RCC samverkan fattade beslut om detta i slutet av året. Ett standardiserat vårdförlopp (SVF) ska endast omfatta de patienter som får den aktuella cancerdiagnosen för första gången och de som insjuknar igen efter ett avslutat uppföljnings- eller kontrollprogram. Patienter som får recidiv under pågående uppföljning ska inte inkluderas i SVF.

Handläggning av barn

När det gäller handläggning av barn och ungdomar under 18 år är beslutet att SVF inte ska startas vid misstanke om malignitet utan att man i stället ska kontakta närmaste barnklinik och/eller barnonkologiska klinik för skyndsam vidare utredning. Detta kommer att förtydligas i de diagnoser där det är aktuellt.

porträtt

Helena Brändström

samordnare standardiserade vårdförlopp

Sveriges Kommuner och Landsting


Faktaägare: Helena Brändström

Sidan uppdaterad: 19 september 2018