MENY

Mätning och kodning

Uppföljning av vårdförloppen sker med stöd av landstingens vårdadministrativa IT-system. För att registrering och rapportering av mätpunkterna ska kunna göras på ett enhetligt sätt har Socialstyrelsen utvecklat ett antal KVÅ-koder.

Kodningsvägledningar

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp. Kodningsvägledningarna finns tillgängliga i en gemensam fil för samtliga diagnoser, samt i separata filer för varje diagnos. 

Kodningsvägledning för samtliga diagnoser

Kodningsvägledning, samtliga diagnoser (pdf)

Förteckning över KVÅ-koder

Socialstyrelsen publicerade i början av november KVÅ-förteckning 2018 där SVF koderna ingår. Den excel-fil du kan ladda ner här innehåller endast KVÅ-koder för alla framtagna SVF och skiljer sig således från Socialstyrelsens version.

Förteckning över KVÅ-koder för SVF (excel)

Nytt för år 2018 är att nedanstående tre koder inte finns med i Excelfilen då de inte längre är giltiga koder.

  • Vxx42 Diagnosbesked och första behandlingsdiskussion
  • Vxx56 Start av första behandling kombinerad
  • Vxx65 Beslut om behandling

I Socialstyrelsens förteckning över KVÅ-koder ingår alla koder för alla vårdförlopp i den Excelfil Socialstyrelsen tillhandahåller. Alla koder är dock inte giltiga i alla SVF. Vilka koder som ska användas i respektive SVF framgår av kodningsvägledningarna.

Ändringar som införs vid årsskiftet 2018/2019

Flera SVF uppdateras under året vilket i vissa fall innebär uppdateringar av kodningen, i första hand att nya behandlingskoder läggs till. Alla förändringar samlas i ett dokument under året. Nya kodningsvägledningar publiceras inför årsskiftet.

Ändringar i kodningsvägledningarna, införande 2019-01-01


Faktaägare: Harald Grönqvist

Sidan uppdaterad: 28 juni 2018