MENY
Till regionspecifikt innehåll

Patientrapporterade mått

Regionala cancercentrum arbetar för att öka patientdelaktigheten inom vården. Ett sätt är att ta tillvara på patientens åsikter och upplevelser, vilket görs genom att kvalitetsregistren samlar in patientrapporterade mått – PROM och PREM.

PROM står för ”Patient Reported Outcome Measures” och mäter funktion samt hälsorelaterad livskvalitet, medan PREM står för ”Patient Reported Experience Measures” och mäter patientens upplevelse av och tillfredsställelse med vården.

Nationell arbetsgrupp för PROM och PREM

En nationell arbetsgrupp finns för att ge stöd till registrens och vårdens arbete med patientrapporterade mått samt vidareutveckla lösningar för denna typ av datainsamling på IT-plattformen INCA. I INCA hanteras register kring cancerpatienter avseende vård och forskning.

Alla mätningar och funktionaliteter inom PROM och PREM utvecklas i samarbete mellan registerstyrgruppen, nationellt RCC-stödteam, arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA (AKI) samt den nationella arbetsgruppen för patientrapporterade mått. Målet är att utveckla lösningar som ska passa så många kvalitetsregister som möjligt, där gemensamma tjänster ska finnas tillgängliga inom datainsamling, analys och utdatarapportering. Behöver du hjälp med PROM och PREM är du välkommen att höra av dig till din regionala kontaktperson. 

Patienternas upplevelser av SVF

Sedan 2016 används en PREM-enkät för att utvärdera patienternas erfarenhet av att utredas inom standardiserade vårdförlopp (SVF). Dessa utskick görs nationellt i samarbete med nationell patientenkät på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp

Nationella arbetsgruppen för patientrapporterade mått

Helena Tufvesson Stiller

ordförande

RCC Sydöst

Lena Rosenlund

RCC Stockholm-Gotland

Jessica Nordlander

RCC Uppsala Örebro

Katja Vuollet Carlsson

RCC Norr

Eskil Degsell

Patient- och närståenderepresentant

Christofer Lagerros

IT-utvecklare, Adjungerad

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

RCC sydösts pågående projekt

Just nu pågår två olika patientenkätundersökningar inom RCC sydöst.

Den första enkäten mäter PREM, och kommer att skickas till melanompatienter somgenomgått utökad kirurgisk behandling så kallad portvaktskörtelkirurgi inom Kalmar läns Landsting eller regionerna Östergötland och Jönköpings län. Frågorna berör patientens upplevelser av vården och inkluderar områden som bemötande, information och väntetider. Enkäten skickas ut två månader efter behandlingen.

 

Den andra enkäten mäter PROM och skickas ut som ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet, RCC Norr och RCC Sydöst. Enkäten kommer att gå ut till de patienter som behandlats för melanom i huden under 2013 och 2014 och inkluderar förutom sydöstra sjukvårdsregionen även landstingen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland samt region Jämtland Härjedalen. Frågorna berör livskvalitet och upplevd hälsa under sjukdomstiden och det första utskicket skickades ut i slutet av mars 2015.

 


Faktaägare: Helena Tufvesson Stiller, projektledare PROM/PREM, RCC Sydöst

Sidan uppdaterad: 30 september 2018