MENY

Status för införandet av vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention

Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention har kartlagt hur långt regionerna kommit med att införa vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer. Kartläggningen bygger på en enkät besvarad av RCCs sex regionala processägare för cervixcancerprevention.

Nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer fastställdes i januari 2017. Det består av flera delar, bland annat gynekologisk cellprovskontroll (screening) och klinisk handläggning av kvinnor med avvikande undersökningsfynd.

Kartläggningsenkäten innehöll frågor som rör sju nyckelparametrar inom screeningdelen i vårdprogrammet. Svaren gicks igenom och sammanställdes vid nationella arbetsgruppens möte 13 februari 2019.

Resultaten redovisas i form av 7 kartbilder. Färgerna anger i vilken mån respektive region per den 13 februari 2019 anpassat screeningsverksamheten i enlighet med vårdprogrammets rekommendationer inom de sju parametrarna.

Välj parameter i dropdownmenyn för att se vilka regioner som infört vad. 

Är nyckelparametrarna införda i regionerna?


Sidan uppdaterad: 28 februari 2019