MENY

Gällande vårdprogram cancerrehabilitering

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-04-26

1. Sammanfattning

Alla patienter med cancer bör under hela vårdprocessen vara föremål för cancerrehabilitering. 

Patientens situation och behov av cancerrehabilitering bör kartläggas i samråd med patienten i enlighet med rutiner fastställda av verksamhetschefen. Man kan inte räkna med att patienten själv ska ta ansvar för denna bedömning och efterfråga adekvata insatser. 

Det är inte heller möjligt att patienten kartlägger sina behov genom att möta företrädare för alla de professioner som är aktuella inom cancerrehabilitering. I stället bör patienten, läkaren och kontaktsjuksköterskan samråda och utarbeta Min vårdplan i vilken cancerrehabilitering utgör en viktig del. I enlighet med nationella vårdprogram och regionala tillämpningar bör därutöver fler professioner ingå i teamet och bidra på ett reglerat sätt. 

Alla patienters behov ska bedömas och nödvändiga insatser utan dröjsmål erbjudas och följas upp. Varje medarbetare ansvarar för att insatserna utförs i enlighet med aktuella kunskaper. I några fall är det vetenskapliga underlaget inom detta fält bristfälligt, vilket motiverar uppföljning och sammanställning av erfarenheter och resultat på ett sätt som medger vetenskaplig granskning och publicering.