MENY
Till regionspecifikt innehåll

Patient- och närståenderådet

Enligt Socialdepartementet ska RCC engagera patientrepresentanter i beslut rörande cancervårdens utformning och utveckling. Ett krav är att företrädare för cancerpatienter och närstående finns företrädda inom RCC:s organisation i beslutande och rådgivande organ.

RCC:s patient- och närståenderåd (PNR) ingår som ett självständigt råd i respektive RCC:s organisation. Rådet ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade erfarenheter ska råden bidra till cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen. Rådet är inte beslutande utan har en rådgivande funktion. 

Broschyr med gemensamma önskemål till vården

Patient- och närståenderådet vid Regionalt cancercentrum väst har tagit fram en broschyr om patienters och närståendes önskemål, som alla råd har valt att ställa sig bakom.
Läs mer och beställ här.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Inom RCC Norr finns ett patient- och närståenderåd, med representanter för olika patientföreningar. Rådet har en direkt dialog med RCC Norrs ledning. Rådet är även remissinstans bland annat för frågor som rör patientinformation och individuella vårdplaner. Läs mer om Patient- och närståenderådet inom RCC Norr.

Patient- och närståenderådet hos RCC Stockholm - Gotland

Rådet utser ordförande samt vice ordförande som väljs på två år. Rådets sammansättning i övrigt är en ordinarie ledamot samt en suppleant per förening. Vald suppleant ersätter ordinarie ledamot då denne inte har möjlighet att delta i rådets möte. Rådet träffas tre gånger per termin. Rådet har tagit fram vilka frågor som är högst prioriterade. De två högst rankade är allas rätt till rehabilitering och till individuell vårdplan.

Ledningen på RCC Stockholm - Gotland deltar alltid i delar av rådets möten.

Ordinarie medlemmar i rådet:

Stig Hanno, ordförande, ProLiv Stockholm

 

Margareta Haag, vice ordförande, Svenska Ödemförbundet
Karin Mellström, Barncancerföreningen Stockholm
John Stewart, Barncancerföreningen Stockholm
Anita Wanngren, BCF Amazona
Eva Andersson Hedén, BCF Amazona
Annika Thunell, Sarkomföreningen
Aime Koolmeister, Sarkomföreningen
Bo Karlsson, Blodcancerföreningen
Yvonne Larsson, Bröstcancerföreningen Rosa, Gotland
Kristina Karlsson, Cancer Gotland
Britt-Marie Dahlström, Blodsjukas förening, Gotland
Christina Wallentin, GCF Stockholm
Ragnar Öberg, Gotlands prostataförening
Annika dé Age, Hjärntumörföreningen Stockholm
Tommy Björk, Lungcancerföreningen
Karin Liljelund, Lungcancerföreningen
Henrik Almlöf, Mag o Tarmföreningen i Stockholm
Herman Essen, Melanomföreningen
Lennart Zetterlund, Mun- & Halsföreningen
Solveig Lind, NMGC
Marina Fredriksson, ILCO
Christina Saalonen Andersson, Mun o Hals-cancerföreningen Gotland
Jörgen Jehander, Njurcancerföreningen
Olof Karlsson, Njurcancerföreningen
Barbro Sjölander, Nätverket mot gynekologisk cancer
Carl Hamilton, Palema
Elisabeth Asker, ProLiv Stockholm
Erik Andersson, Prostatabröderna
Berith Öhman, Svenska Ödemförbundet avd. Stockholm
Gunila Norberg, Blodcancerföreningen Stockholm
Siri Kautsky, Ung Cancer
Cajsa Lindberg, Ung Cancer

Våra högst prioriterade frågor 2016-2019 (pdf)

Våra högst prioriterade frågor 2013-2015 (pdf)

Minnesanteckningar
(kontakta Arja Leppänen för anteckningar från tidigare år)

2017 
8 februari
8 februari: bilagor
9 maj
9 maj: bilagor
13 juni
13 juni: bilagor
30 augusti
30 augusti: bilagor
4 oktober
4 oktober: bilagor
5 december
5 december: bilagor

2018
8 februari
8 februari: bilagor
11 april
11 april: bilagor
12 juni
12 juni: bilagor
29 augusti
29 augusti: bilagor
3 oktober
3 oktober: bilagor

 

Datum för PNR-möten 2018. Samtliga möten kl. 14.30-17.30
5 december

Årsrapport 2017 (pdf)
Årsrapport 2015 (pdf)
Årsrapport 2014 (pdf)

Uppdragsbeskrivning (pdf)  

Angående ersättning till patientföreträdare (pdf) 

Fullmakt (pdf)

Ersättningsblankett (pdf)

 

 

 

 

Patient- och närståenderådet i Västra sjukvårdsregionen

Patient- och närståenderådet (PNR) är ett fristående råd knutet till Regionalt cancercentrum väst. Vi arbetar för att patienters och närståendes perspektiv ska genomsyra förbättringsarbeten och för att stärka patientens ställning i cancervården.

Detta gör vi dels genom att vara stöd och remissinstans till Regionalt cancercentrum väst och dels genom att driva egna frågor och projekt. Alla som deltar i rådet har, eller har haft cancer, eller är närstående till någon som har, eller har haft cancer. Företrädarna representerar sina egna erfarenheter, tankar och känslor - inte någon speciell tumördiagnos eller patientförening. Gruppen leds av av processledare Ingrid Kössler med processtöd av Jessica Mellquist, utvecklingsledare RCC Väst. Rådet träffas en heldag varannan månad och samtliga deltagare får arvode och reseersättning. 

Aktuellt arbete

  • Vi har frågat politiker om framtidens cancervård. Ett brev med utvalda frågor skickades till Västra Götalandsregionens och riksdagens politiker. Vi vill veta vilka partier som ställer sig bakom våra förbättringsförslag för framtidens cancervård.
  • Vi har tagit fram skriften Så vill vi ha det – patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården.
  • Vi har gjort studiebesök vid stödcenter för cancerpatienter och närstående i Danmark och England och arbetar nu för uppförande av liknande centrum i Västra Götalandsregionen. 
  • Vi har besökt Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen vid två tillfällen för att uppmärksamma dem på särskilt viktiga frågor.

Läs mer om Patient- och närståenderådet här. 


Faktaägare:Arja Leppänen, Processledare, RCC Stockholm - Gotland

Sidan uppdaterad: 17 april 2018