MENY
Till regionspecifikt innehåll

Patientsamverkan

Regionala cancercentrum har ett grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i cancervården. 

Enligt Socialdepartementets kriterier ska RCC ”engagera patientrepresentanter i beslut rörande cancervårdens utformning och utveckling”. Ett krav är att ”företrädare för cancerpatienter och närstående finns företrädda inom RCC:s organisation i beslutande eller rådgivande organ”. Patient såväl som närstående kan vara patientföreträdare inom RCC. Kriteriet om patientens ställning återfinns även under området Våra uppdrag. 

Patientens ställning i cancervården

Målet är att patienter och närstående är välinformerade och trygga och därmed kan delta och göra egna aktiva val i vården. Patienterna och deras närstående är av största vikt som kompetensresurs vilket RCC tar till vara vid utarbetande av framtidens vårdprocesser. Patientens medverkan sker främst genom de olika vårdprocesserna. I dessa processer har patienternas företrädare möjlighet att direkt vara med och påverka vårdprocessen i sin specifika tumörgrupp. Detta är förmodligen det bästa och mest effektiva vägen till framgång att skapa en god interaktion mellan vården, patienter och närstående.

Policydokument för RCCs patientsamverkan

Regionala cancercentrum i samverkan har gemensamt arbetat fram ett antal policydokument och mallar för att RCCs samverkan med patientföreträdare ska bli så lika som möjligt i regionerna. Observera att den nationella jävsdeklarationen ej gäller för region Stockholm - Gotland. 

 

RCC-ansvariga för patientsamverkan

Annika Larsson

samordnare patientföreträdare

RCC Uppsala Örebro

 

 

Arja Leppänen

processledare, jämlik vård och patientsamverkan

RCC Stockholm-Gotland

 

 

Christina Landegren

Verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Jessica Mellquist

utvecklingsledare

RCC Väst

Helena Tufvesson Stiller

projektledare PROM/PREM

RCC Sydöst

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare

RCC Norr

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Patientföreträdare i Västra sjukvårdsregionen

RCC Väst engagerar patient- och närståendeföreträdare på olika sätt i utvecklingen av sjukvården. Många av de regionala vårdprocesserna har patientrepresentanter i sina vårdprogramgrupper och patient- och närståendeföreträdare deltar även i olika utvecklingsprojekt. Det finns också ett fristående patient- och närståenderåd kopplat till RCC Väst, som både fungerar som rådgivande remissinstans och driver egna projekt. 

Regional policy för patientmedverkan

Läs mer om hur RCC Väst arbetar med patient- och närståendemedverkan i olika utvecklingsprojekt i vården här. 


Faktaägare:Arja Leppänen, processledare, jämlik vård och patientsamverkan

Sidan uppdaterad: 9 oktober 2018