MENY
Till regionspecifikt innehåll

Kontaktsjuksköterska

Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patienten och närstående under hela vårdkedjan. I uppdraget ingår att ha särskild tillgänglighet, att informera om kommande steg i behandlingen, att ge stöd vid normala krisreaktioner och att förmedla kontakter med andra yrkesgrupper.

Kontaktsjuksköterska med kontakter runt halsenEnligt den nationella cancerstrategin ska alla cancerpatienter som önskar erbjudas en fast vårdkontakt på den cancervårdande kliniken. Syftet är att förbättra informationen och kommunikationen mellan patienten och vårdenheten, att skapa tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och att stärka patientens möjligheter till delaktighet i vården (SOU 2009:11). Sedan 2010 finns en lagstadgad rätt till fast vårdkontakt (Patientlag 2014:821).

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en gemensam generell beskrivning av kontaktsjuksköterskans roll och funktion. Enligt den är kontaktsjuksköterskan en tydlig kontaktperson i sjukvården, med ett övergripande ansvar för patienten och de närstående. Beskrivningen togs fram inom projektet Ännu bättre cancervård och finns i projektets slutrapport. 

Kontaktsjuksköterskans uppdrag:

 • är tydligt namngiven för patienten
 • har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt när han/hon inte är tillgänglig
 • informerar om kommande steg
 • gör evidensbaserade bedömningar av patientens behov och åtgärdar antingen själv eller förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper samt följer upp insatta åtgärder
 • ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion
 • säkerställer patientens delaktighet och inflytande i sin vård
 • bevakar aktivt ledtider i samverkan med SVF koordinator
 • har ett tydligt skriftligt uppdrag
 • har kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess
 • ansvarar för att en individuell skriftlig vårdplan, Min vårdplan, upprättas (även om den kan upprättas av andra)
 • ansvarar för aktiva överlämningar till en eventuell ny kontaktsjuksköterska
 • deltar i multidisciplinära ronder/möten.

Att patienten har erbjudits en namngiven kontaktsjuksköterska ska dokumenteras i patientens journal och om möjligt registreras i kvalitetsregister

Kontaktsjuksköterskans roll och funktion ska utgå från den nationella beskrivningen men anpassas specifikt efter den process det gäller. Varje vårdenhet ska förtydliga hur kontaktsjuksköterskans uppdrag ska uppfyllas.

Aktiva överlämningar

Under patientens tid i cancervården förekommer ofta överlämningar mellan olika vårdgivare. För att skapa en sammanhållen vårdkedja för patient och närstående ska alla överlämningar vara ”aktiva”. Aktiv överlämning innebär att den som har ansvaret för patienten tar kontakt, muntligt och skriftligt, med nästa instans.

Den som aktivt överlämnat har fortsatt ansvar till dess att mottagande instans bekräftat att kontakt tagits med patienten. Mottagande instans finns inom specialistvård, primärvård eller kommunal vård, exempelvis ny namngiven kontaktsjuksköterska, rehabiliteringsansvarig, med flera. Byte av ansvarig vårdgivare ska tydligt framgå i journalen och i patientens Min vårdplan.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Kontaktsjuksköterska i norra regionen

Inom RCC Norrs område finns nätverk för kontaktsjuksköterskor i varje region. RCC Norr anordnar årligen en regional nätverksträff för kontaktsjuksköterskor i norra sjukvårdsregionen. Nyhetsbrev skickas ut fyra gånger per år. 

Skriftligt uppdrag för kontaktsjuksköterska

Mall för skriftligt uppdrag för kontaktsjuksköterskor i norra regionen 2017 (pdf)

Kontaktperson inom RCC Norr

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare, nationell vårdprogramhandläggare,

RCC Norr

Uppdragsbeskrivning för Stockholm – Gotland

Kontaktsjuksköterskan ska:

• vara tydligt namngiven för patienten
• vara tillgänglig vardagar 8-16 och kunna hänvisa till annan kontakt när hen inte är tillgänglig
• ha ett tydligt skriftligt uppdrag
• ha kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess
• kunna informera om sjukdom och behandling
• informera om kommande steg
• göra bedömningar av patientens behov, åtgärda, antingen själv eller förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov och följa upp insatta åtgärder
• ge stöd till patienten och närstående, vid normal krisreaktion
• uppmärksamma behov av stöd till barn (0-18 år) med sjuka föräldrar
• säkerställa patientens delaktighet och inflytande i sin vård
• ansvara för att en individuell skriftlig vårdplan, Min vårdplan där rehabilitering ingår
• upprättas (även om den kan upprättas av andra)
• delta i multidisciplinära ronder/möten
• ansvara för aktiva överlämningar till eventuell ny kontaktsjuksköterska
• bevaka aktivt väntetider i samverkan med SVF koordinatorer
• medverka till direktinläggning
• vara aktiv i bevakning av aktuell forskning där patienten kan delta och förmedla kontakt med forskarteam
• verka som lokala processledare

Uppdragsbeskrivning för Stockholm - Gotland som pdf

Rapport

Rapport - kontaktsjuksköterskefunktionen Stockholm - Gotland.
Genomlysning av befintlig verksamhet och förslag till förbättringar
Stockholm 131002

Regionala nätverk för kontaktsjuksköterskor

Regionalt kontaktsjuksköterskeråd leds av en regional samordnare, representanter från diagnosnätverk och representanter från den nationella arbetsgruppen.

Diagnosnätverk för kontaktsjuksköterskor i regionen leds av en sjuksköterska på RCC Stockholm - Gotland (diagnoskoordinatorn) tillsammans med processledare.

Vårdgivarkod och KVÅ-koder (pdf)

Regional samordnare för kontaktsjuksköterskor:

Bodil Westman

projektledare

RCC Stockholm-Gotland

 

Kontaktperson regionala nätverk: 

Se samordnande kontaktsjuksköterskor för respektive diagnos

 

 

Utbildningar i Uppsala Örebro

Här hittar du information om kontaktsjuksköterskeutbildningar och andra aktuella kurser inom omvårdnad.

Utbildning för kontaktsjuksköterskor

Informationsmaterial

Här hittar du information om kontaktsjuksköterska i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Till informationsmaterialet

Utbildning för kontaktsjuksköterskor i Västra sjukvårdsregionen

RCC Väst ger en ettårig utbildning på halvtid för kontaktsjuksköterskor i Västra sjukvårdsregionen (30 hp), i samarbete med ett flertal lärosäten. Syftet är att utveckla och stärka funktionen som kontaktsjuksköterska i en patientprocessinriktad cancervård. Kurserna ges delvis via webben och delvis i internatform.
Läs mer om utbildningen här. 

Informationsbroschyr

Läs mer om kontaktsjuksköterskans uppdrag här. 

Kontakt

Frida Smith

utvecklingsledare

RCC Väst


Faktaägare:Bodil Westman, sjuksköterska RCC Stockholm - Gotland

Sidan uppdaterad: 9 oktober 2018