MENY

Nationellt vårdprogram njurcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan, 2017-09-13

1. Sammanfattning

Vårdprogrammet njurcancer 2017 är en uppdatering av vårdprogrammet 2013. Innehållet är anpassat till internationella riktlinjer, speciellt European Association of Urology (EAU), guidelines för Renal Cell Carcinoma (RCC) som uppdateras årligen. Det första nationella vårdprogrammet färdigställdes 2004 efter initiativ från såväl Svensk Urologisk Förening som Svensk Onkologisk Förening. EAU:s guidelines om njurcancer är mer omfattande och redovisar nödvändiga referenser till litteraturen, grad av kunskapsevidens och grad av rekommendationer. 

Vi har till stor del valt att inte belasta det svenska vårdprogrammet med referenser utan de finns tillgängliga på European Association of Urology. Ett antal specifika referenser infogas för tydlighetens skull. 

I vårdprogrammet 2017 har samtliga kapitel uppdaterats. Exempelvis har behandlingsalternativ vid metastaserad sjukdom uppdaterats eftersom ett flertal nya läkemedel har godkänts. Rekommendationer för kirurgisk behandling har också tydliggjorts. Planen är att vårdprogrammet ska uppdateras vartannat år.

I arbetsgruppen för vårdprogrammet har representanter för samtliga regioner med onkologer, urologer och kontaktsjuksköterskor ingått samt representanter med radiologisk och morfologisk kompetens. Representant för patientföreningen för njurcancer har inbjudits och deltar i vårdprogramarbetet.