MENY

Väntetid SVF skelett- och mjukdelssarkom

Totalt insjuknar ungefär 400 patienter årligen i skelett- och mjukdelssarkom i Sverige, varav cirka en tredjedel drabbas av skelettsarkom och resterande av mjukdelssarkom.

Första behandling av skelett- och mjukdelssarkom är kirurgi, läkemedelsbehandling, strålbehandling eller palliativt symtomlindrande behandling.

Den maximala ledtiden enligt SVF är 39 dagar för kirurgi, läkemedel och strålbehandling samt 28 dagar för palliativ symtomlindrande behandling. Lågmaligna sarkom avslutas i samband med behandlingsbeslutet. Detta anges som "annan behandling” i redovisningen. Maximal ledtid är 28 dagar.

Vårdförloppet infördes under 2017.

Notera om diagrammet

Diagrammet redovisar endast SVF, som avslutats med att patienten har startat behandling* (exempelvis läkemedel, kirurgi eller symtomlindrande palliativ behandling). SVF som avslutats av annan orsak (t.ex. när misstanke om cancer avskrivs) ingår inte i väntetidsrapporteringen.

Väntetiderna ska tolkas med försiktighet

  • Den väntetid som följs upp nationellt räknas från välgrundad misstanke till start av första behandling.
  • Diagrammet visar endast data som har rapporterats in till den nationella databasen. Några landsting har fortfarande svårt att rapportera alla data, t.ex. från primärvård och privata utförare.
  • SVF startar vid tidpunkten då välgrundad misstanke uppstår. Det inträffar ofta i primärvården**. Många landsting har svårt att registrera ”start av SVF” vid detta tillfälle och registrerar därför tidpunkten då remissen kommer in till sjukhuset eller senare under utredningen. Den rapporterade väntetiden blir då kortare än den verkliga. De landsting som kan registrera vid rätt tidpunkt får därför längre rapporterade väntetider.
  • Diagrammet uppdateras löpande i takt med att landstingen rapporterar och korrigerar uppgifterna i den nationella databasen. Detta är viktigt att notera vid jämförelser mellan olika tidsperioder och förklarar varför samma tidsperiod kan uppvisa olika uppgifter vid olika tillfällen.
  • Kvalitetssäkringen av inrapporterad data har kommit olika långt i olika landsting och regioner.
  • Vissa diagnoser har få inrapporterade SVF, vilket gör att enskilda väntetider får stor effekt på mediantiden. Väntetiderna för diagnoser med ett fåtal fall varierar oftast mer kraftigt över tid. 
  • Om data saknas för en diagnos, region eller ett landsting beror det på att färre än tio patienter har rapporterats in. Respektive landsting har tillgång till en mer detaljerad redovisning än den som visas här.

* Undantag SVF allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer, som har en annan avslutspunkt.

** Följande SVF kan inte starta i primärvården: Huvud- och halscancer, Livmoderhalscancer, Livmoderkroppscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Sköldkörtelcancer och Äggstockscancer.

Väntetider innan SVF 

I RCCs rapport Ingångsvärden som bygger på kvalitetsregister, redovisas data från åren innan SVF infördes. Där anges hur stor andel av patienterna som då fick behandling inom vad som nu är maximal ledtid.

I rapporten framgår att 60 procent fick kirurgisk behandling och 50 procent fick strål- eller läkemedelsbehandling inom maximal ledtid. Dock med mätpunkterna ”datum för remiss” (substitut för "datum för välgrundad misstanke") till ”datum för primärkirurgi” respektive ”datum för primär onkologisk behandling” (den tidigaste av strål- eller läkemedelsbehandling).

Ingångsvärden rapport 3, 2017 (pdf)

Annan uppföljning

I kvalitetsregistret finns fler kvalitetsindikatorer.

Nationellt kvalitetsregister för sarkom


Faktaägare: Helena Brändström
Ansvarig redaktör: Bo Alm

Sidan uppdaterad: 24 maj 2018