MENY

Väntetid SVF cancer med okänd primärtumör (CUP)

CUP är förhållandevis vanligt med ungefär 1 300 nya fall per år. Medianåldern vid diagnos är cirka 60–70 år. Sjukdomen är marginellt vanligare bland kvinnor.

Utredningen av CUP syftar främst till att fastställa diagnosen. Vårdförloppet avslutas då och patientens fortsatta utredning och behandling sker inom ett diagnosspecifikt SVF (t.ex. SVF för lungcancer).

Om utredningen inte leder till att en diagnos ställs får patienten behandling inom detta SVF. Första behandling är då kirurgi, läkemedelsbehandling, strålbehandling eller palliativt symtomlindrande behandling.

Den maximala ledtiden enligt SVF är 35 dagar för kirurgi och strålbehandling, 28 dagar för läkemedel och 24 dagar för palliativ symtomlindrande behandling.

För vissa patienter behövs under utredningsskedet ytterligare relevanta diagnostiska åtgärder som kan påverka behandlingen, utifrån metastaslokal och symtom. Dessa patienter har en förlängd ledtid på 20 dagar. De anges som ”efter utökad utredning” i redovisningen.

CUP har diagnoskod C80.0 som används då utredningen inte har påvisat en organspecifik tumör oavsett om patienten har en cytologiskt eller histopatologiskt verifierad cancer eller inte. Vårdförloppet infördes 2016.

Notera om diagrammet

Diagrammet redovisar endast SVF, som avslutats med att patienten har startat behandling* (exempelvis läkemedel, kirurgi eller symtomlindrande palliativ behandling). SVF som avslutats av annan orsak (t.ex. när misstanke om cancer avskrivs) ingår inte i väntetidsrapporteringen.

Väntetiderna ska tolkas med försiktighet

  • Den väntetid som följs upp nationellt räknas från välgrundad misstanke till start av första behandling.
  • Diagrammet visar endast data som har rapporterats in till den nationella databasen. Några landsting har fortfarande svårt att rapportera alla data, t.ex. från primärvård och privata utförare.
  • SVF startar vid tidpunkten då välgrundad misstanke uppstår. Det inträffar ofta i primärvården**. Många landsting har svårt att registrera ”start av SVF” vid detta tillfälle och registrerar därför tidpunkten då remissen kommer in till sjukhuset eller senare under utredningen. Den rapporterade väntetiden blir då kortare än den verkliga. De landsting som kan registrera vid rätt tidpunkt får därför längre rapporterade väntetider.
  • Diagrammet uppdateras löpande i takt med att landstingen rapporterar och korrigerar uppgifterna i den nationella databasen. Detta är viktigt att notera vid jämförelser mellan olika tidsperioder och förklarar varför samma tidsperiod kan uppvisa olika uppgifter vid olika tillfällen.
  • Kvalitetssäkringen av inrapporterad data har kommit olika långt i olika landsting och regioner.
  • Vissa diagnoser har få inrapporterade SVF, vilket gör att enskilda väntetider får stor effekt på mediantiden. Väntetiderna för diagnoser med ett fåtal fall varierar oftast mer kraftigt över tid. 
  • Om data saknas för en diagnos, region eller ett landsting beror det på att färre än tio patienter har rapporterats in. Respektive landsting har tillgång till en mer detaljerad redovisning än den som visas här.

* Undantag SVF allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer, som har en annan avslutspunkt.

** Följande SVF kan inte starta i primärvården: Huvud- och halscancer, Livmoderhalscancer, Livmoderkroppscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Sköldkörtelcancer och Äggstockscancer.

Väntetider innan SVF 

I RCCs rapport Ingångsvärden som bygger på kvalitetsregister, redovisas data från åren innan SVF infördes. För CUP saknas data för jämförelse och diagnosen ingår därför inte i rapporten.

Annan uppföljning

Det finns inget kvalitetsregister för CUP.


Faktaägare: Helena Brändström
Ansvarig redaktör: Bo Alm

Sidan uppdaterad: 24 maj 2018