MENY

Väntetid SVF matstrups- och magsäckscancer

År 2015 insjuknade 492 personer med cancer i matstrupen och 784 personer med cancer i magsäcken enligt Socialstyrelsens register.

Matstrups- och magsäckscancer behandlas med kirurgi, strål- eller läkemedelsbehandling, exspektans eller symtomlindrande palliativ behandling. Maximala ledtider är 38 dagar för kirurgi och strålbehandling, 31 dagar för läkemedel och 24 dagar för exspektans eller palliativ symtomlindrande behandling.

Det standardiserade vårdförloppet infördes 2015 och omfattar matstrupscancer (esofaguscancer, C15) och magsäckscancer (ventrikelcancer, C16).

Notera om diagrammet

Diagrammet redovisar endast SVF, som avslutats med att patienten har startat behandling* (exempelvis läkemedel, kirurgi eller symtomlindrande palliativ behandling). SVF som avslutats av annan orsak (t.ex. när misstanke om cancer avskrivs) ingår inte i väntetidsrapporteringen.

Väntetiderna ska tolkas med försiktighet

  • Den väntetid som följs upp nationellt räknas från välgrundad misstanke till start av första behandling.
  • Diagrammet visar endast data som har rapporterats in till den nationella databasen. Några landsting har fortfarande svårt att rapportera alla data, t.ex. från primärvård och privata utförare.
  • SVF startar vid tidpunkten då välgrundad misstanke uppstår. Det inträffar ofta i primärvården**. Många landsting har svårt att registrera ”start av SVF” vid detta tillfälle och registrerar därför tidpunkten då remissen kommer in till sjukhuset eller senare under utredningen. Den rapporterade väntetiden blir då kortare än den verkliga. De landsting som kan registrera vid rätt tidpunkt får därför längre rapporterade väntetider.
  • Diagrammet uppdateras löpande i takt med att landstingen rapporterar och korrigerar uppgifterna i den nationella databasen. Detta är viktigt att notera vid jämförelser mellan olika tidsperioder och förklarar varför samma tidsperiod kan uppvisa olika uppgifter vid olika tillfällen.
  • Kvalitetssäkringen av inrapporterad data har kommit olika långt i olika landsting och regioner.
  • Vissa diagnoser har få inrapporterade SVF, vilket gör att enskilda väntetider får stor effekt på mediantiden. Väntetiderna för diagnoser med ett fåtal fall varierar oftast mer kraftigt över tid. 
  • Om data saknas för en diagnos, region eller ett landsting beror det på att färre än tio patienter har rapporterats in. Respektive landsting har tillgång till en mer detaljerad redovisning än den som visas här.

* Undantag SVF allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer, som har en annan avslutspunkt.

** Följande SVF kan inte starta i primärvården: Huvud- och halscancer, Livmoderhalscancer, Livmoderkroppscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Sköldkörtelcancer och Äggstockscancer.

Väntetid innan SVF

I RCCs rapport Ingångsvärden som bygger på kvalitetsregister, redovisas data från åren innan SVF infördes. Där anges hur stor andel av patienterna som då fick behandling inom vad som nu är maximal ledtid.

I rapporten konstateras att 23 procent opererades inom maximal ledtid och 29 29 procent fick neoadjuvant behandling inom ledtiden. Dock används startpunkt "diagnosdatum" i stället för "datum för välgrundad misstanke", varför andelen i verkligheten kan ha varit lägre.

Annan uppföljning

I kvalitetsregistret finns fler kvalitetsindikatorer.

Nationellt kvalitetsregister matstrups- och magsäckscancer

Kvalitetsindikatorer redovisas även på Vården i siffror.

Sjukdomstillstånd, Vården i siffror

Respektive landsting har tillgång till mer detaljerad väntetidsredovisning via click-view.


Sidan uppdaterad: 9 mars 2018