MENY

Gällande vårdförlopp levercancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Misstanke

Följande kan föranleda misstanke:

 • palpabel knöl i övre delen av buken
 • fynd vid utredning av leversjukdom eller hastig försämring av kronisk leversjukdom
 • bilddiagnostiskt fynd där cancermisstanke finns, t.ex. överraskningsfynd vid annan utredning.

Ovanstående ska föranleda relevanta prover och samtidig remiss till bilddiagnostik (filterfunktion).

 

Läs mer i vårdprogrammet:

5.2.1 Sammanfattning – riktlinjer för surveillance av HCC

6.1 Symtom

Remiss till filterfunktion

Remissen ska innehålla:

 • anamnes relevant för undersökningen, t.ex. 
  • symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke om cancer
  • företagen utredning 
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedelsöverkänslighet
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Filterfunktion

Misstanke ska föranleda bilddiagnostik med DT eller MRT.

Svaret ska skyndsamt tas om hand och patienten ska omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp om ett kriterium för välgrundad misstanke är uppfyllt. 

 

Läs mer i vårdprogrammet:

6.2 Radiologisk diagnostik av HCC

6.2.5 Val av metod Välgrundad misstanke – kriterier för start av utredning enligt standardiserat vårdförlopp

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • bilddiagnostiskt fynd talande för malignitet i levern utan annan känd aktuell malign sjukdom, oavsett bilddiagnostisk metod
 • kronisk leversjukdom i kombination med nytillkommen fokal leverlesion > 1 cm, oavsett bilddiagnostisk metod
 • histopatologiskt fynd talande för primär levercancer
 • misstanke om malignitet i levern vid bukoperation.

Remiss till utredning vid välgrundad misstanke

Remissen ska innehålla 

 • anamnes, ange särskilt
  • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • resultat av utredning
  • allmäntillstånd och samsjuklighet (inkl. hepatit)
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • uppgift om att patienten är informerad om standardiserat vårdförlopp 
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Kommunikation och delaktighet

Den som remitterar till bilddiagnostik (filterfunktion) ska informera patienten om 

 • att det finns anledning att göra undersökningen för att ta reda på om patienten  har eller inte har cancer
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon 
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.  

 

Den som remitterar till utredning (vid välgrundad misstanke) ska informera patienten om 

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten  har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon 
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.  


Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Informationen ska ges vid ett fysiskt möte om man inte kommit överens om annat.