MENY

Gällande vårdförlopp huvud- och halscancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Symtom som ska föranleda misstanke

Nedanstående symtom hos vuxna individer ska föranleda misstanke, om inte anamnes eller status ger annan förklaring, t ex pågående infektion. 

 • Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knöl på halsen som inte varierar i storlek 
 • Ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida 
 • Ensidig återkommande blodig sekretion från näsan
 • Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla eller svalg 
 • Heshet i mer än 3 veckor utan förbättring 
 • Sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen 
 • Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker (> 3 veckor)
 • Ensidig serös mediaotit (otosalpingit) 
 • Knöl i spottkörtel

Observera: Samtliga dessa symtom ska föranleda misstanke och föranleda remiss till en ÖNH-klinik (filterfunktion) med mottagande redan samma dag. Välgrundadmisstanke kan uppstå först i samband med undersökning vid ÖNH-klinik.

Vid osäkerhet ska ÖNH-kliniken kontaktas för konsultation.

Huvud och halscancer förekommer hos barn under 10 år i spottkörtel och hos tonåringar i nasofarynx. Knöl i spottkörtel hos barn och ensidig serös mediaotit hos tonåringar utan kronisk öronsjukdom ska därför föranleda misstanke om cancer och remitteras på sedvanligt sätt, utanför det standardiserade vårdförloppet.  

 

Läs mer i vårdprogrammet:

5.1 Symtom som bör föranleda misstanke om cancer

5.2 Symtom relaterade till respektive tumörlokal

Remiss till ÖNH-klinik (filterfunktion)

Remissen till ÖNH-kliniken ska innehålla

 • anamnes, ange särskilt
  • symtom och fynd som ligger till grund för misstanke och tidigare utredningar av dem
  • samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel 
  • rökning
  • social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer.

Undersökning vid ÖNH-klinik (filterfunktion)

Patienter med symtom ska utredas vid en ÖNH-klinik. 

Filterfunktionen inleds med remissgranskning. Om remissgranskningen bekräftar misstanken om cancer ska patienten kallas till en klinisk undersökning utförd av ÖNH-läkare. Denna undersökning avgör om malignitetsmisstanken är så stark (välgrundad misstanke) att det är motiverat att utreda patienten enligt standardiserat vårdförlopp. I dessa fall ska utredningen starta omedelbart. 

Det ska noteras i patientens journal och det administrativa systemet att utredningen sker som en del i ett standardiserat vårdförlopp.

Om utredning enligt standardiserat vårdförlopp inte är motiverad ska patienten utredas enligt normala rutiner.

 

Läs mer i vårdprogrammet:

6.1 Klinisk diagnostik

Definition av välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger när klinisk undersökning vid ÖNH-klinik ger malignitetsmisstanke. 

Kommunikation och delaktighet

Den som skriver remissen till filterfunktion ska informera patienten om att det finns anledning att misstänka cancer, vad som händer i nästa steg och vilka väntetider patienten kan förvänta sig. 

Den som startar utredningen enligt det standardiserade vårdförloppet ska informera patienten om 

 • att det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • vilka väntetider patienten kan förvänta sig.