MENY

Väntetid SVF lymfom och kronisk lymfatisk leukemi

I Sverige diagnostiseras varje år ungefär 2 000 vuxna personer med lymfom och ungefär 500 personer diagnostiseras med kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Behandling kan vara läkemedel, strålning, exspektans eller palliation.

Maximal ledtid för läkemedel är 18 dagar vid lymfom och 22 dagar vid KLL. För strålning är maximal ledtid 26 dagar och för aktiv exspektans 16 dagar.

SVF för lymfom infördes 2016 och reviderades 2017 då även KLL inkluderades i vårdförloppet. Det standardiserade vårdförloppet gäller följande ICD-koder enligt ICD-10: C81.0–C88.9, samt C91.1, C91.4 och C91.5.

Notera om diagrammet

Diagrammet redovisar endast SVF, som avslutats med att patienten har startat behandling* (exempelvis läkemedel, kirurgi eller symtomlindrande palliativ behandling). SVF som avslutats av annan orsak (t.ex. när misstanke om cancer avskrivs) ingår inte i väntetidsrapporteringen.

Väntetiderna ska tolkas med försiktighet

  • Den väntetid som följs upp nationellt räknas från välgrundad misstanke till start av första behandling.
  • Diagrammet visar endast data som har rapporterats in till den nationella databasen. Några landsting har fortfarande svårt att rapportera alla data, t.ex. från primärvård och privata utförare.
  • SVF startar vid tidpunkten då välgrundad misstanke uppstår. Det inträffar ofta i primärvården**. Många landsting har svårt att registrera ”start av SVF” vid detta tillfälle och registrerar därför tidpunkten då remissen kommer in till sjukhuset eller senare under utredningen. Den rapporterade väntetiden blir då kortare än den verkliga. De landsting som kan registrera vid rätt tidpunkt får därför längre rapporterade väntetider.
  • Diagrammet uppdateras löpande i takt med att landstingen rapporterar och korrigerar uppgifterna i den nationella databasen. Detta är viktigt att notera vid jämförelser mellan olika tidsperioder och förklarar varför samma tidsperiod kan uppvisa olika uppgifter vid olika tillfällen.
  • Kvalitetssäkringen av inrapporterad data har kommit olika långt i olika landsting och regioner.
  • Vissa diagnoser har få inrapporterade SVF, vilket gör att enskilda väntetider får stor effekt på mediantiden. Väntetiderna för diagnoser med ett fåtal fall varierar oftast mer kraftigt över tid. 
  • Om data saknas för en diagnos, region eller ett landsting beror det på att färre än tio patienter har rapporterats in. Respektive landsting har tillgång till en mer detaljerad redovisning än den som visas här.

* Undantag SVF allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer, som har en annan avslutspunkt.

** Följande SVF kan inte starta i primärvården: Huvud- och halscancer, Livmoderhalscancer, Livmoderkroppscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Sköldkörtelcancer och Äggstockscancer.

Väntetider innan SVF 

I RCCs rapporter Ingångsvärden som bygger på kvalitetsregister, redovisas data från åren innan SVF infördes. Där anges hur stor andel av patienterna som då fick behandling inom vad som nu är maximal ledtid.

För patienter med KLL konstateras att 44 procent fick starta läkemedelsbehandling inom maximal ledtid och 53 procent av patienterna fick beslut om aktiv exspektans inom ledtiden. Dock med mätpunkterna ”diagnosdatum” (substitut för datum för välgrundad misstanke) till "datum för start av läkemedelsbehandling" respektive "datum för beslut".

För patienter med lymfom konstateras att 52,8 procent fick starta läkemedelsbehandling inom ledtiden, dock med mätpunkterna ”datum för remiss” (substitut för datum för välgrundad misstanke) till "datum för start av läkemedelsbehandling".

Ingångsvärden rapport 2, 2016 (pdf)

Ingångsvärden rapport 3, 2017 (pdf)


Faktaägare: Helena Brändström
Ansvarig redaktör: Bo Alm

Sidan uppdaterad: 24 januari 2018